Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ Ν. Ξυλούρης - Μ. Μητσιάς:

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ ( Στάση Πρώτη σε ήχο πλάγιο α΄ )


Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.
Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς και τάφω οικείς; του θανάτου το βασίλειον λύεις δε και το Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.
Μεγαλύνομέν σε, Ιησού Βασιλεύ, και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου, δι ών έσωσας ημάς εκ της φθοράς.
Μετά των κακούργων ως κακούργος, Χριστέ,ελογίσθης δικαιών ημάς άπαντας,κακουργίας του αρχαίου Πτερνιστού.
Ο ωραίος κάλλει παρά πάντας βροτούς ως ανείδεος νεκρός καταφαίνεται,ο την φύσιν ωραΐσας του παντός.
Δακρυρρόους θρήνους επί σε η Αγνή, μητρικώς, ω Ιησού, επιρραίνουσα, ανεβόα˙ Πώς κηδεύσω σε, Υιέ;